Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

BIO-MEDIC

www.bio-medic.com.pl

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Sklep www.bio-medic.com.pl, zwanym dalej Sklep BIO-MEDIC, działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktu lub produktów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep BIO-MEDIC, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług elektronicznych Sklepu BIO-MEDIC, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. , Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.  oraz Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne przepisy prawa polskiego.

§ 2

Definicje zawarte w regulaminie sklepu internetowego BIO-MEDIC

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie internetowej www.bio-medic.com.pl, umożliwiający utworzenie konta.
 2. Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie internetowej www.bio-medic.com.pl, umożliwiający złożenie zamówienia.
 3. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł umowę sprzedaży ze sprzedawcą.
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych zamówieniach.
 6. Produkt – dostępna w Sklepie BIO-MEDIC rzecz ruchoma (produkt) albo usługa, będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
 7. Rrgulamin – niniejszy regulamin Sklepu BIO-MEDIC.
 8. Sklep – Sklep internetowy usługodawcy, działający pod adresem www.bio-medic.com.pl  (BIO-MEDIC).
 9. Sprzedawca, Usługodawca – BIO-MEDIC Centrum Promocji Zdrowia Dominika Justyńska, NIP: 7742303219, REGON: 140630847, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: 09-410 Płock, Al. Armii Krajowej 10 lok. 5,  adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@bio-medic.com.pl, numer telefonu: 722 326 784.
 10.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu lub produktów lub usług, zawarta między Klientem, a sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu BIO-MEDIC.
 11. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu BIO-MEDIC.
 12. Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usługi elektronicznej.
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktu ze sprzedawcą.

§ 3

Informacje dotyczące produktów oraz ich zamawiania.

 1. Sklep BIO-MEDIC prowadzi sprzedaż detaliczną produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski.
 2. Produkty oferowane w Sklepie BIO-MEDIC są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu BIO-MEDIC, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu lub produktów lub usług, na warunkach podanych w jego opisie.
 4. Cena produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu BIO-MEDIC podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena produktu nie uwzględnia kosztów dostawy.
 5. Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu BIO-MEDIC jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie, niezależnie od zmian cen w Sklepie BIO-MEDIC, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych produktów, po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 6. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową www.bio-medic.com.pl za pomocą formularza zamówień  – 24 godziny na dobę przez cały rok oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bio-medic.com.pl.
 7. W celu złożenia zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji konta w Sklepie BIO-MEDIC.
 8. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie BIO-MEDIC przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania zamówienia.
 9. Sklep BIO-MEDIC, realizuje zamówienia złożone w każdy dzień tygodnia, w dowolnych godzinach.  W przypadku złożenia zamówienia w Święta, zamówienia rozpatrywane będą od dnia roboczego, następującego po dniu świątecznym.

§ 4

Umowa sprzedaży

 1. Do zawarcia umowy sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
 2. Po złożeniu zamówienia, sprzedawca potwierdza jego otrzymanie.
 3. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, powoduje związanie Klienta jego zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
 4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji zawiera potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, zostaje zawarta umowa sprzedaży między Klientem, a sprzedawcą.
 6. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.

§ 5

Forma płatności

 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
 2. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy sprzedawcy,
 3. płatność przy odbiorze, tzw. „ za pobraniem”.
 4. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:  97 1050 1966 1000 0022 6265 2890

ING BANK ŚLĄSKI SA, BIO-MEDIC Centrum Promocji Zdrowia, Al. Armii Krajowej 10 lok. 5, 09-410 Płock, NIP: 774-230-32-19, wpisując w tytule przelewu „Zamówienie nr……..”

 • W przypadku płatności przy odbiorze „za pobraniem”,  przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
 • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu umowy sprzedaży w terminie nie przekraczającym 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia.
 • W przypadku wyboru płatności przelewem tradycyjnym,  produkt / produkty zostaną wysłane dopiero po opłaceniu i zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym Sprzedawcy.

§ 6

Dostawa

 1. Koszty dostawy produktu lub produktów, są ustalane w trakcie procesu składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 2. Na termin dostawy produktu lub produktów lub usług, składa się czas kompletowania oraz czas dostawy przez przewoźnika:
 3. Czas kompletowania wynosi od 1 do 14 dni roboczych.
 4. Dostawa przez przewoźnika, następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
 5. Zakupione w Sklepie BIO-MEDIC produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej DHL.
 6. Klient może odebrać produkt lub produkty osobiście pod adresem: 09-410 Płock, Al. Armii Krajowej 10 lok. 5. Datę i termin odbioru, należy uprzednio uzgodnić ze Sprzedającym.

§ 7

Reklamacja

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie BIO-MEDIC, posiadają gwarancję terminu przydatności producenta, obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2. Okres gwarancji dla produktów jest uzależniony od danego produktu.

1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: paragon fiskalny.

1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, które są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących produktu lub produktów oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania, można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bio-medic.com.pl lub pisemnie na adres: 09-410 Płock, Al. Armii Krajowej 10 lok.5. W korespondencji należy podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

2.4. Dla oceny wad fizycznych produktu, należy go dostarczyć na adres: 09-410 Płock, Al. Armii Krajowej 10 lok.5.

2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

2.6. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca dokonuje wymiany produktu lub produktów, na nowe, wolne od wad.

2.7. Sprzedawca nie ponosi kosztów odesłania wadliwego produktu lub produktów przez Klienta.

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając oświadczenie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki.

Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia, udostępnionego przez Sklep BIO-MEDIC, o odstąpieniu od umowy.  Druk oświadczenia jest dostępny na stronie internetowej www.bio-medic.com.pl.

 • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt / produkty Sprzedawcy lub przekazać go osobiście, jednak nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy.
 • Sprzedawca dokona zwrotu wartości produktu / produktów przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

§ 9

Usługi elektroniczne

 1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: zawieranie Umów Sprzedaży Produktu, prowadzenie Konta w Sklepie, korzystanie z Systemu Opinii.
 2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
 3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

Zawieranie umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Świadczenie Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.
 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
 3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
 4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej zamieszczania przez Usługobiorcę.

§ 11

Reklamacje dotyczące świadczenia usług elektronicznych

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bio-medic.com.pl. W wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.

§ 12

Rozwiązywanie umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@bio-medic.com.pl.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć bez wcześniejszego wypowiedzenia, umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin.
 4. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 13

Własność treści

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.bio-medic.com.pl,  korzystają z ochrony prawnoautorskiej. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.bio-medic.com.pl, bez zgody Usługodawcy.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd.